Wersja demo

Deklaracja dostępności serwisu SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sow.pfron.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej dużej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre dokumenty PDF udostępnione w serwisie mogą nie mieć uporządkowanej struktury nagłówkowej, tabele mogą być wykorzystane do budowy struktury wizualnej dokumentu, elementy graficzne mogą nie mieć opisów alternatywnych.
 • Kolejność odczytu niektórych elementów może być niespójna z oczekiwaną sekwencyjną nawigacją po elementach interfejsu,
 • Na stronie występują błędy walidacji HTML,
 • Obsługa okien na warstwie (okna modalne) może sprawić trudności osobom korzystającym z klawiatury.
 • Podmioty publiczne niezależne od PFRON na platformie SOW publikują załączniki do wniosków w formacie PDF lub docx. Jeśli załącznik nie spełnia wymogów dostępności cyfrowej zwróć się do konkretnego podmiotu aby zapewnił plik pozbawiony barier.

Oświadczenie sporządzono dnia . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w zakresie dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Wojakowski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@pfron.org.pl. Kontaktować, można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 50 55 448 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacje Biura Funduszu

 • al. Jana Pawła II 13, Warszawa (obsługa klienta Funduszu)
 • ul. Sienna 63, Warszawa (Departament ds. Polityki Regionalnej i Departament ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)
 • ul. Grójecka 19/25, Warszawa (Departament ds. Kontroli)
 • ul. Kolejowa 19, Warszawa (Departament ds. Teleinformatyki, Departament ds. Organizacyjnych, Departament ds. Windykacji Należności)

Opis dostępności innych lokalizacji PFRON

Informacje na temat dostępności architektonicznej Oddziałów PFRON - Struktura organizacyjna PFRON

Biuro Funduszu, al. Jana Pawła II 13, Warszawa

Do budynku prowadzi wejście od strony al. Jana Pawła II 13. Przed wejściem znajduje się jeden rozległy schodek. Na krawędzi oznaczony jest kontrastową taśmą. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stornie (od ul. Śliskiej) znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia. Do pochylni można dojechać szerokim chodnikiem zarówno od strony ul. Śliskiej, jak i al. Jana Pawła II.

Drzwi wejściowe są automatyczne i są oznaczone dwoma kontrastowymi taśmami.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się recepcja z pracownikami ochrony. Lada recepcji oraz lada w kancelarii na parterze nie jest obniżona. Na parterze oraz na wszystkich pozostałych piętrach znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą wystąpić drobne niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m, umiejscowienie podajników z mydłem i ręcznikami papierowymi.

Na wprost wejścia znajduje się tablica informacyjna w kontrastowej kolorystyce (czarne litery na białym tle).

Po prawej stronie za recepcją znajdują się tablice z ogłoszeniami. Trudność może dotyczyć wysokości tych tablic – z pozycji osoby siedzącej na wózku ogłoszenia są nieczytelne.

Od wejścia po lewej stronie znajdują się miejsca informacyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i firm korzystających ze wsparcia PFRON, jak również pracodawców zobowiązanych do dokonywania wpłat na PFRON. Wysokości buurek i wielkość przestrzeni wystarczająca.

Informacje na temat rozkładu pomieszczeń w Biurze Funduszu

Miejsca parkingowe

W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Funduszu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

 • 3 miejsca przy al. Jana Pawła II 11
 • 9 miejsc przy ul. Śliskiej - przy budynku siedziby PFRON oraz wzdłuż ul. Śliskiej 52.
Komunikacja miejska

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku od strony al. Jana Pawła II znajduje się przystanek autobusowy Rondo ONZ 01 (linie: 109, 160, 174, 178).

Do Ronda ONZ dojeżdżają także:

 • linie tramwajowe (10, 11, 15, 17, 33), których przystanki znajdują się w odległości około 300 m.
 • druga linia metra (ok. 200 m).
Udogodnienia dla osób głuchych i słabosłyszących
Tłumacz online języka migowego

W Biurze Funduszu zainstalowane są urządzenia, które tłumaczą rozmowy z urzędnikami. Są one dostępne:

 • na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol- po wejściu należy skierować się w lewą stronę i podejść do stanowiska oznaczonego symbolem tłumacza języka migowego),
 • w Departamencie Wsparcia Zarządu (informacje dotyczące spraw indywidualnych osób niepełnosprawnych, 9 piętro – pokój 909),
 • przy wejściu głównym (ochrona).
Pętle indukcyjne

Aby zwiększyć komfort w komunikacji osób słabosłyszących zainstalowaliśmy pętle indukcyjne. Testowaliśmy te urządzenia z osobami, które korzystają z aparatów słuchowych.

Pętle indukcyjne zainstalowaliśmy w dwóch miejscach:

 • na stanowisku Informacji Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (parter, hol- po wejściu należy skierować się w lewą stronę i podejść do stanowiska oznaczonego symbolem pętli indukcyjnej),
 • sala konferencyjna na dziewiątym piętrze – sala nr 907.
Treści w języku migowym

Dużą cześć artykułów na stronie PFRON tłumaczymy na język migowy. Poznasz je po znaku piktogram języka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy widocznym obok tytułu artykułu.
Kliknij znak piktogram języka migowego - Przewiń do tłumaczenia na język migowy a artykuł przewinie się do tłumaczenia. Film z tłumaczeniem jest zawsze na końcu artykułu.

Kontakt SMS

Chcemy, aby komunikacja osób niesłyszących z nami była możliwa różnymi sposobami. Udostępniamy numer: 517 373 975 do kontaktu tekstowego wyłącznie dla osób niesłyszących.

Informacje dla osób głuchoniewidomych

Jeżeli jesteś osobą głuchoniewidomą i potrzebujesz tłumacza-przewodnika dla siebie, zgłoś nam taką potrzebę wcześniej (3 dni robocze) pod numerem telefonu: 517 373 975 (kontakt także SMS) lub adresem e-mail dostepnosc@pfron.org.pl.

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aby wesprzeć osoby niewidome i słabowidzące w siedzibie Funduszu zainstalowano system nawigacyjno-informacyjny o nazwie TOTUPOINT. Jest to niewielkich rozmiarów urządzenie, które umieszczone jest nad drzwiami wejściowymi do budynku.

Do sprawnego korzystana z urządzenia konieczny jest smartfon z zainstalowaną aplikacją, którą można pobrać w wersji dla smartfona z systemem Android lub z systemem iOS

Na klatce schodowej początek i koniec biegu schodów został oznaczony kontrastowym kolorem. Zostały zamontowane kontrastowe numery pięter.

W windach wykonana jest sygnalizacja dźwiękowa z komunikatami głosowymi informującymi o kierunku jazdy windy (góra, dół), zamknięciu i otwarciu drzwi, numerze piętra, dodatkowych informacjach (wyjście z budynku). Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby niewidome, które chcą skorzystać z naszych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej wydrukowanych w alfabecie Braille’a, prosimy o kontakt pod adresem: dostepnosc@pfron.org.pl.

Dokumenty w formie plików PDF

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz. Mogą być one niedostępne dla czytników ekranu, z których korzystają osoby niewidome. Niestety plików tych nie możemy już zamienić. W sytuacji zainteresowania danym plikiem prosimy kontakt pod adresem: dostepnosc@pfron.org.pl. Postaramy się udostępnić potrzebną treść. W nowych dokumentach PDF publikowanych w serwisie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności. Między innymi posiadają logiczną strukturę nagłówkową, tabele posiadają nagłówki, elementy graficzne posiadają opisy alternatywne.

Powiadamianie alarmowe, ewakuacja

W budynku wykonana jest dźwiękowa sygnalizacja informująca o zagrożeniach. Wdrożony jest system powiadomień głosowych.

Na wszystkich piętrach głównej klatki schodowej (po lewej stronie od wind) znajdują się urządzenia do sprowadzania osób poruszających się na wózku.

Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Dostępności

W naszej instytucji powołaliśmy Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Dostępności. Rolę tę pełni Tomasz Wojakowski, tel. 22 50 55 448, twojakowski@pfron.org.pl